Zuivering van het afvalwater

Zuiveringsproces

Het afvalwater van de drie papierfabrieken komt via een riolenstelsel binnen bij Industriewater Eerbeek. Dit water bevat zowel vaste als opgeloste stoffen. De vaste stoffen (voornamelijk vezels, krijt en klei) worden van het water met opgeloste stoffen (voornamelijk organisch materiaal) gescheiden door bezinking.

In drie biologische stappen worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater gezuiverd. Bacteriën die dit moeten doen, hebben behalve de vervuiling in het water nog stikstof en fosfaat nodig. Deze nutriënten worden aangevuld door specifiek afvalwater van andere bedrijven toe te voegen. Dit maakt de inzet van chemicaliën overbodig.

Tijdens de eerste stap van het zuiveringsproces zetten bacteriën ongeveer 80% van het opgeloste organische materiaal om in biogas. Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden (meer weten over anaeroob zuiveren).De aangroei van bacteriën wordt regelmatig afgeroomd en verkocht aan nieuwe zuiveringsinstallaties of aan installaties die hun bacteriën verloren zijn.

In de tweede zuurstofrijke stap worden de resten (ca. 5%) van gemakkelijk verwijderbaar organisch materiaal uit het water gezuiverd en wordt ook de geuremissie van het anaerobe proces gereduceerd. De organische vervuiling, die moeilijker te verwijderen is, wordt tijdens de derde stap aangepakt. Dit is een robuust proces waarin aerobe (zuurstof minnende) bacteriën worden ingezet. Aan het einde van de derde stap is het water schoon.

In het laatste traject van het reinigingsproces vindt de scheiding van bacteriën en water plaats. Daarna kan het water in de IJssel worden geloosd.

De bacteriën worden teruggevoerd naar het begin van de derde processtap en doen daar opnieuw dienst als vuilverwijderaars. De aangroei van bacteriën wordt continu afgeroomd en naar de slibverwerking gebracht.

Gas en waterleidingstraject vanaf IWE naar DSS

Een deel van het gezuiverde water vloeit naar de retourwaterbereidingsinstallatie, waar het zonder toevoeging van chemicaliën wordt ontdaan van een overmaat aan opgeloste kalk. Na filtratiestappen en desinfectie wordt het retourwater (terug)geleverd aan papierfabriek DS Smith de Hoop, waar het dienst doet als proceswater en als vervanger van grondwater. Een klein deel ervan gebruikt IWE zelf als vervanging van grondwater. De kalk die bij dit proces vrijkomt, wordt tot 80% ontwaterd en als kalkmeststof verkocht. (meer weten over de bereiding van retourwater klik hier)

Het biogas dat vrijkomt bij de anaerobe zuivering wordt met een was-vloeistof voor 99% gereinigd van zwavelhoudende stoffen (H2S). In een biologische reactor wordt de vervuilde was-vloeistof geregenereerd door zwavel af te scheiden (meer weten over de biologische biogas ontzwavelingstechniek klik hier). Daarna kan de was-vloeistof opnieuw dienst doen. Vocht en het laatste beetje H2S in het biogas worden nog verwijderd voordat het als aardgasvervanger geleverd wordt aan DS Smith De Hoop.

Het bezonken slib van de papierfabrieken en de afgeroomde bacteriën uit het laatste aerobe zuiveringsproces worden na ontwatering gedroogd met biogas. Hierdoor is het niet meer biologisch actief, stink niet meer en is geschikt als basis product voor meerdere toepassingen. Onderzoek moet uitwijzen wat de beste toepassing zal gaan worden.